METAZ
CZ  |  EN  |  DE  |  RUS  |  FR

ROK 2016


Společnosti byl schválen projekt „Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.“ registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001064, specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celková investice představuje částku více než 150 mil. CZK. V rámci schválené investice budou instalovány dvě nové 3t tavící pece, které s sebou přinesou snížení energetické náročnosti spolu se zvýšením kapacitního výkonu tavírny a s automatizovaným vyhodnocením kvality jednotlivé vsázky. Součástí investice je i instalace nového technologického zařízení ve formovně a přípravně formovacích směsí včetně vyvolaných stavebních úprav, vzduchotechniky a energetických instalací. 

 

Srpen 2015

 

 

„Vzdělávejte se pro růst“ č. projektu reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00010

 

Společnost METAZ Týnec a.s. se řadí mezi firmy Středočeského kraje, které mají zájem na odborném rozvoji svých zaměstnanců.

 

V roce 2015 se nám podařilo úspěšně získat finanční příspěvky na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců společnosti na 3 vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00010 ve vzdělávacích programech „Zabezpečení průkaznosti kvality slévárenských výrobků dle požadavk ů zákazníků“, „Zabezpe čení průkaznosti dodržování procesu slévárenské výroby dle požadavků zákazník“ a Zabezpečení„ a zdokonalení zaměstnanců v obsluze, údržbě CNC stroje a následné kontrole a průkaznosti dodržení kvality dle požadavků zákazníků“.

 

Do těchto projektů bylo zařazeno celkem 31 zaměstnanců naší společnosti s cílem prohloubení si znalosti v oblasti celého výrobního procesu včetně přenosu a interní interpretace požadavků zákazníka, dále v oblasti kontroly procesu a jeho následného vyhodnocení. Zároveň si rozšířili znalosti o nové trendy v oblasti slévárenství s možností integrace do prostředí slévárny a zvýšení tak konkurenceschopnosti společnosti.

 

Zaměstnanci účastnící se tohoto vzdělávání v průběhu období od 28. 7. 2015 do 31. 3. 2015 absolvují 192 hodin výuky a to jak teoretické tak i praktické. Vzhledem k charakteru výuky školení teoretické části i části praktické probíhala v areálu firmy METAZ Týnec a.s. Získané znalosti si zaměstnanci ověřili při závěrečném osobním pohovoru s lektorem.

 

Účastí našich zaměstnanců na schválených projektech došlo k prohloubení jejich znalostí ve školených oblastech a mohou se tak lépe podílet na zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti.

 

 

Prosinec 2014

Dne 23.12.2014 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Metaz Industrial s.r.o.  jediného akcionáře společnosti METAZ Týnec a.s.  Martin Hubík, MBA - jediným společníkem a jednatelem společnosti se stal - Martin Hubík, MBA

 

Současně k tomuto datu dochází ke změně člena představenstva společnosti METAZ Týnec a.s. - jediným členem představenstva společnosti METAZ Týnec a.s. se stal Martin Hubík, MBA.

 

 

Změny ve vlastnické struktuře nebudou mít vliv na dosavadní směřování společnosti, její obchodní aktivity a rozvojové záměry. Hlavním strategickým cílem společnosti zůstává i nadále zajištění spokojenosti zákazníků prostřednictvím důsledného plnění jejich současných i budoucích potřeb. Společnost bude nadále nabízet spolupráci při vývoji produktů svých zákazníků.

Leden 2014

V lednu 2014 byl spuštěn do ostrého provozu informační systém RGU OPTI  (www.rgu.cz).

Tento moderní FRP systém (systém pro plánování slévárenské výroby) zabezpečuje procesy nabídkového řízení, zakázkového řízení, plánování a řízení výroby, sledování realizace    výrobku, kontroly  kvality výrobku a výrobního procesu až po expedici a fakturaci finálního výrobku. 

 

Duben 2012

 

V dubnu firma METAZ Týnec a.s. uvedla do provozu novou technologii výroby modelů – tzv. 3D „tiskárnu“ modelů:

3D  výrobní  systém  –  DIMENSION  SST 1 200 es je určen pro rychlou výrobu velmi přesných modelů přímým tiskem 3D digitálního počítačového CAD modelu.
Takto  vyrobené  modely  se  pak  vyznačují  vysokou  kvalitou modelovacího materiálu, pevností, odolností a výbornou rozměrovou i tepelnou stabilitou.
Firmě toto nové technologické zařízení umožňuje dosáhnout až 80% úsporu času při výrobě modelů.

3d 3d 3d
 

Duben 2012

METAZ Týnec a.s. se zúčastnil významné mezinárodní výstavy Hannover Messe v Hannoveru 23.4-27.4.2012 pod záštitou agentury CzechTrade a Hospodářské komory ČR.

 

1.9.2011

„Metaz se vrací do hry“ článek v časopise Ekonom č. 35. Ke stažení:

Metaz

 
© METAZ Týnec a.s. | 2011 VOKOreklama